Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Nylony.pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nylony.pl/SHOP oraz zwanym dalej „Sklepem”. Sprzedającym jest firma Nylony.pl dostępna pod adresem Kamieniec Wrocławski, przy ul. Czereśniowej 10, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 8971527748 , REGON: 020267420 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
a. pod numerem telefonu +48 609 727 746 w godzinach 10.00 - 16.00 w dni robocze. Koszt połączenia za minutę według taryfy operatora konsumenta do sieci komórkowej Orange Polska;
b. korzystając z adresu poczty elektronicznej: nylony@nylony.pl

   1 Definicje

1.  Regulamin – niniejszy regulamin. Zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.  Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.  Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.  Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nylony.pl/SHOP za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

  2 Zasady ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nylony.pl/SHOP.

2.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.  Sklep internetowy Nylony.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.  Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.  Niektóre grupy towarowe, oferowane w sklepie (bielizna osobista, pończochy i rajstopy) podlegają szczególnym regułom obrotu, związanym z gwarancjami bezpieczeństwa sanitarnego oraz higieny, które sklep zapewnia Klientowi.

6.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa [Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer] w wersji aktualnej na dzień 1.01.2012 lub nowszej, z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Adobe Reader w wersji 9 lub nowszej.
b. minimalna rozdzielczość ekranu [1024x768] pikseli.

7.  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

8. Informacje zawarte w opisach produktów stanowią nieodłączny element Regulaminu.

   3 Składanie zamówień

1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.  Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.  Zamówienie przez stronę internetową jest skuteczne gdy:
a. Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail, wybierze towar i wprowadzi do koszyka, a następnie dokona akceptacji wprowadzonych danych klawiszem „zamówienie”. (W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, albo koszyk będzie pusty, system automatycznie odrzuci możliwość zapisu zamówienia w bazie danych tymczasowych).
b. Klient wybierze dostępny sposób wysyłki oraz jej koszty i zaakceptuje klawiszem „Przejdź dalej”,
c. Klient potwierdzi że zapoznał się i akceptuje warunki oraz zasady sprzedaży określone niniejszym regulaminem, a obowiązujące w sklepie Nylony.pl zaznaczając odpowiednie pole formularza.
d. Klient wybierze sposób zapłaty za towary łącznie z kosztami przesyłki i zaakceptuje klawiszem „Przejdź dalej”.
e. Klient zapozna się z treścią złożonego zamówienia i potwierdzi wolę dokonania transakcji za pomocą klawisza „kupuję i płacę”.

5.  Usługodawca w razie potrzeby (niekompletność danych, problemy techniczne łącza z bankiem, problemy z realizacją fizyczną zamówienia) skontaktuje się z Klientem za pomocą kanału komunikacji, podanego w danych przesłanych do sklepu. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.  Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.  W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.  Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.  Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

10.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku skutecznej płatności kartą do lub wyborem opcji „za pobraniem”. 

11. Ceny promocyjne dotyczą wyłącznie towarów standardowych będących aktualnie w magazynie. Towary szyte na życzenie nie podlegają cenom promocyjnym. 

12. Zamówienia szycia bielizny na życzenie są ustalane indywidualnie drogą mailową. Przyjęcie takich Zamówień do realizacji następuje po obustronnych uzgodnieniach, w tym cenowych i terminowych.

   4 Koszty i termin wysyłki

1.  Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3.  Przesyłka z zamówionym towarem zostaje przygotowana do wysyłki na następny dzień roboczy od momentu zaksięgowania płatności na koncie albo przesłania przez centrum autoryzacji pozytywnej weryfikacji płatności za złożone zamówienie, chyba że ustalono inny termin dostawy w trybie porozumienia stron.

4.  System informatyczny sklepu dopuszcza wyłącznie zamawianie towarów dostępnych fizycznie w magazynie sklepu. Stąd wszystkie towary, które można „włożyć” do koszyka są dostępne w czasie rzeczywistym. (Brak konieczności osobnego informowania przy każdym towarze o czasie dostępności) za wyjątkiem tych, gdzie określono terminy dostawy związane z wykonaniem indywidualnym lub importem na życzenie. Takie dane są zamieszczane w opisie towaru.

5.  Towar jest wysyłany za pomocą firmy kurierskiej Inpost w każdym dniu roboczym. Natomiast towar wysyłany za pomocą serwisu Poczty Polskiej - we wtorki i czwartki następujące po dniu zaksięgowania wpłaty.

6.  Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili w trakcie składania zamówienia albo przeglądając już zarejestrowane zamówienie.

   5 Płatności

1.  Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura), które dołączane są do przesyłki.

2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu, za pośrednictwem serwisu Autopay S.A. (płatności on-line: e-transfer, BLIK), przy odbiorze przesyłki za pobraniem u kuriera Inpost lub przy odbiorze przesyłki w Paczkomacie Inpost.

   6 Odstąpienie od umowy

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

3.    Odstępując od umowy, należy dostarczyć zwracany produkt na adres: Nylonessa, ul. Czereśniowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski. wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym pod adresem formularz do pobrania. Koszty dostarczenia towaru do Sklepu ponosi Klient.

4.     Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczęte, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (szycie na wymiar lub import na zlecenie), świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (bielizna osobista przymierzana) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (pończochy wyjęte z oryginalnego zapieczętowanego opakowania i uszkodzone (zaciągnięte) w czasie tego procesu)..

5.    Bielizna osobista, pasy do pończoch, gorsety noszące ślady użytkowania (dostarczone w stanie uniemożliwiającym refabrykowanie – brudne, odkształcone, lub nasycone obcymi zapachami) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

   7 Procedura reklamacji

Produkty posiadają gwarancję wysokiej jakości Sklepu Nylony.pl oraz dostawców towarów oferowanych. Fakty reklamacji jakości szycia albo błędów materiałowych zdarzają się niezwykle rzadko. Najczęstszym powodem reklamacji jest niedopasowanie rozmiarów, co rozwiązujemy na zasadzie wymiany towaru, z zastrzeżeniem §6 pkt. 4 i 5.

1.  Reklamacje należy zgłaszać na adres Sklepu drogą mailową nylony@nylony.pl, opisując krótko problem i wskazując na sposób komunikacji. Sklep niezwłocznie podejmie próbę rozwiązania problemu, komunikując się z klientem.

2.  Składając reklamację, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: Nylonessa, ul. Czereśniowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski. wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem   formularz do pobrania. Koszty dostarczenia towaru do Sklepu ponosi Klient.

3.  Sklep rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy Towar naprawi lub wymieni na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

4.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.  Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

   8 Polityka prywatności, ochrona danych osobowych, w tym zasady RODO

1.  Dane osobowe przetwarzane w ramach działalności gospodarczej przez Nylony.pl są zabezpieczone najnowszymi technologiami dostępnymi naszemu dostawcy usług hostingowych, którym jest home.pl oraz zasadami bezpieczeństwa dostępu do nich w formie proceduralnej.

2. Komputer, na którym dane są przetwarzane jest zabezpieczony technologiami zabezpieczającymi przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz technologiami zabezpieczeń sieciowych, hasłami i jest ogólnie niedostępny dla osób nieupoważnionych przez administratora danych osobowych,

3. Połączenia sieciowe z usługodawcą usług hostingowych, bankami oraz połączenia klientów z bazą danych serwera nylony.pl są szyfrowane protokołem SSL i monitorowane.

4. Dostęp do danych osobowych osób trzecich zapisanych w bazach danych Nylony.pl jest dodatkowo zabezpieczony hasłami dostępu do serwera MySQL, a próby logowania są monitorowane i katalogowane.

5. Prowadzony jest rejestr potencjalnych incydentów i ataków przeciwko przetwarzanym danym osobowym w szczególności próbom pozyskania w sposób nieuprawniony tych danych. 

6. Firma Nylony.pl wyznaczyła administratora danych osobowych w osobie właściciela.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe, jest Nylony.pl Agnieszka Gospodarek z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Czereśniowej 10 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem nylony.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych?

Proszę napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: nylony@nylony.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Nylony.pl, ul. Czereśniowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

Skąd mamy twoje dane?

Otrzymaliśmy je od ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez ciebie za pośrednictwem serwisu nylony.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych przez Nylony.pl?

Przetwarzamy twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z tobą, w szczególności do:

1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu nylony.pl, w tym dokonywania transakcji zakupu towarów, płatności elektronicznych, wysyłki fizycznej zamówionych towarów,

2. zakładania i zarządzania twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi twojego konta, w tym rozwiązywania problemów technicznych;

3.  obsługi reklamacji w serwisie nylony.pl;

4.  obsługi zapytań i formularzy, które do nas kierujesz,

5. kontaktowania się z tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, sprzedaży, płatności, dostaw.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów ewidencji podatkowej i rachunkowości.

Przetwarzamy też twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nylony.pl, którym jest:

1.  monitorowanie twojej aktywności, obejmującej wizyty na naszym serwerze nylony.pl

2.  dopasowanie ofertowania zgodnie z uprzednio realizowanymi dla ciebie zamówieniami;

3. prowadzenie wobec ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów, bądź towarów osób trzecich;

4. kontaktowanie się z tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

5.  wsparcie dla usług ubezpieczenia zakupionego towaru i jego fizycznej wysyłki;

6.  zapewnienie obsługi usług płatniczych;

7. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

8.  prowadzenie analiz statystycznych;

9. przechowywanie danych w celach  archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nylony.pl obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy twoje dane osobowe w celu:

1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z tobą, a tym samym świadczyć ci usługę lub sprzedaż na odległość wymagamy podania przez ciebie następujących danych osobowych:

1. adres e-mail, hasło (założenie konta klienta w naszym serwisie nylony.pl; hasło znane tylko tobie),

2. adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o adresie, jeżeli mamy zawrzeć z tobą umowę sprzedaży.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać u nas zakupów z wykorzystaniem platformy internetowej nylony.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wymagać będą, możemy zażądać od ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza powyższymi przypadkami podanie twoich danych jest dobrowolne.

 Jakie masz uprawnienia wobec nylony.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nylony.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych; twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie twojej zgody lub umowy zawartej z tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy:

1. przetwarzanie twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

2. twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz za pośrednictwem serwisu nylony.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, logistyczne (w szczególności kurierskie).

 Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Przechowujemy twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z tobą (czas egzystencji konta na serwerze nylony.pl), a także po jej zakończeniu w celach:

1.  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

3.  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

4.  statystycznych i archiwizacyjnych,

5.  maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nylony.pl jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. (Dotyczy wysyłek towarów i płatności).

 Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez nylony.pl polega na przetwarzaniu twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o towarach oraz recenzji zamieszczanych na naszym serwerze nylony.pl.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres nylony@nylony.pl .

3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

   9 Zmiana Regulaminu

1.  Sklep Nylony.pl może dokonać zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili z terminem wejścia zmian nie szybciej niż 7 dni od daty opublikowania nowej wersji na stronie www.nylony.pl/SHOP

2.  Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3.  Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

   10 Postanowienia końcowe

1.  Sklep Nylony.pl dołoży wszelkich starań, aby ewentualne roszczenia Klienta rozpatrzeć po jego myśli, zgodnie z najlepiej pojmowanymi zasadami etyki biznesu.

2.  Wszelkie sprawy sporne Sklep Nylony.pl będzie próbować rozwiązywać na drodze porozumienia stron.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa obowiązującego w Polsce.

Data opublikowania zmian regulaminu: 9.07.2018 r.

Wróć

Copyright © 2024 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart®